Blackbird flies to Australia to showcase at ABE 2018